Revize-Plynoservis Litoměřice/Ustí n/L -Kotlíková dotace ÚSTECKÝ KRAJ-Revize.uvedení do provozu,opravy, servis a montáže plynových zařízení.chemické čištění výměníků

Změny v povinnostech servisních techniků plynových zařízení od 1.8.2013

Od 1.8.2013 platí nová technická pravidla TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“, která mimo jiných velkých změn zavádí povinnost měřit hodnoty CO ve spalinách při každé revizi či odborném posouzení stavu plynového zařízení kategorie B. Pro širokou obec majitelů plynových kotlů s odtahem do komína (to je ta kategorie B) to znamená nejen zvýšení nákladů za každoročně prováděné prohlídky kotlů, ale zejména zjištění skutečného stavu kotle a jeho kvalitu spalování. S tím úzce souvisí bezpečnost provozování těchto zařízení.

Jelikož se o této změně již delší dobu mluvilo a před nedávnem jsem objevil na internetu i znění změny TPG 704 01 před schválením, jsem na tuto povinnost připraven. Při každé roční prohlídce provádím nyní měření spalin analyzátorem TESTO 320 a vyhotovuji protokol o měření emisí.

Při měření zjistím nejen povinné údaje vyplývající z TPG 704 01 jako je koncentrace CO ve spalinách, teplota spalin a tah komína či koncentrace CO v okolí kotle, ale i další zajímavé veličiny jako účinnost spalování. Teprve měření analyzátorem spalin dle TPG 704 01 jistím, jak na tom ve skutečnosti kotel je.

Všem uživatelům plynových kotlů s odtahem do komína doporučuji vyžadovat po svém servisním technikovi měření dle platné TPG 704 01 pomocí analyzátoru spalin. Bez tohoto měření pozbývá roční servis smysl. Pokud Váš servisní technik není tímto měřícím přístrojem s platnou kalibrací vybaven, je nejvyšší čas obrátit se na jiného technika.